Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

29 janvier-4 février

MAATIYEE 10-11

29 janvier-4 février
 • Hendu 4 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yesu hɛzaɣ ɛyaa laŋa”: (C. 10)

  • Mat 10:29, 30​—Yesu yɔɔdʋʋ se Yehowa maɣzɩɣ ɖa-taa paa weyi ɛ-yɔɔ yɔ, pɩhɛzɩɣ laŋɩyɛ kpem (Mt 10:29, 30, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ nɛ multimédia: “cɩʋcɩʋnaa”, “liidiye pɔɔyaɣ ŋga katɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, pakalɩ mɩ-ñʋʋ taa ñɔsɩ kpeekpe”, nɛ multimédia taa “cɩʋcɩʋ”)

  • Mat 11:28​—Ye ɛyʋ ɛsɛɣ Yehowa yɔ, pɩhaɣ-ɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ siŋŋ (Mt 11:28, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɩsɩɣlɩ sʋʋtʋ nɛ pɩnɩɣ-mɩ”, “mankaɣ hɛzʋʋ mɩ-laŋa”)

  • Mat 11:29, 30​—Ye ɖiluzuu ɖa-tɩ Yesu ɖoŋ tɛɛ nɛ ɖiyeki se ɛwɩlɩ-ɖʋ nʋmɔʋ yɔ, pɩhɛzɩɣ laŋɩyɛ siŋŋ (Mt 11:29, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɩkpaɣ man-sʋʋtʋ ɖaʋ nɛ ɩhɔɔlɩ”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 11:2, 3​—Ɛbɛ yɔɔ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ pɔzɩ tɔm tʋnɛ? (jy 96 § 2-3)

  • Mat 11:16-19​—Masɩ sɩnɛ sɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (jy 98 § 1-2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 11:1-19

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Cɔnɩ Kɛdɛsɩ labʋ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ña-maɣmaɣ ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋñɩnɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩwɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ mayaɣ ŋga yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 45-46 § 15-16​—Yaa ɛyʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 87

 • Mɩ mba “ɩlakɩ kʋñɔŋ nɛ ɩsɩɣlɩ sʋʋtʋ” yɔ, mɩ-laŋɩyɛ ɛhɛɛ: (C. 15) Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ (video hɔɔlʋʋ INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES). Pʋwayɩ lɛ, ɩtɩŋnɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɩtazɩ tɔm taa:

  • Pɩlakɩ alɩwaatʋ pazɩ yɔ, ɛbɛ laba nɛ pɩpɔzɩ ɛyaa nabɛyɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ?

  • Ɛzɩma Yehowa nɛ Yesu patɩŋnɩ ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ pɛhɛzɩ ɛyaa mba pa-laŋa?

  • Ɛzɩma Masɩ pɩzɩɣ nɛ sɩha-ŋ laŋɩyɛ hɛzʋʋ?

  • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩhɛzɩ ɖama laŋa?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 6, h. 20 yɔɔ aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 138 nɛ adɩma