Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 8-9

Yesu kaasɔɔlɩ ɛyaa

Yesu kaasɔɔlɩ ɛyaa

Maatiyee ñʋŋ 8 nɛ 9 yɔɔdʋʋ Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlabɩ Galilee yɔ ɖɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ tɔm. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu waɣaɣ ɛyaa kʋdɔmɩŋ yɔ, ɛwɩlaɣ e-ɖoŋ; ɛlɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ ɛwɩlaɣ se ɛsɔɔlɩ ɛyaa siŋŋ nɛ ɛnaɣ pa-pʋtɔdɩyɛ.

 1. Yesu wa canaɣ nakɛyɛ.​—Mat 8:1-3

 2. Yesu wa sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ lɩmɖʋyʋ.​—Mat 8:5-13

  Ɛwa Pɩyɛɛrɩ yɔsɔ kʋdɔŋ.​—Mat 8:14, 15

  Ɛɖɔɔnɩ aleewaa nɛ ɛwaa mba pɔtɔkaɣ kʋñɔŋ yɔ pa-kʋdɔmɩŋ.​—Mat 8:16, 17

 3. Yesu ɖɔɔnɩ aleewaa kpɩzɩmwaa nabɛyɛ, nɛ eheyi-wɛ se powolo afanaa ewiɖe naɖɩyɛ taa.​—Mat 8:28-32

 4. Yesu laba nɛ kakalaɣ nakɛyɛ paɣzɩ ɖɔm.​—Mat 9:1-8

  Ɛwa halʋ weyi etukuni e-toko yɔ ɛ-kʋdɔŋ nɛ efezi Yayiruusi pɛlɛ.​—Mat 9:18-26

  Ekuli yʋlʋm ɛsa nɛ ɛla nɛ kaayɔɔdaɣ nakɛyɛ yɔɔdɩ.​—Mat 9:27-34

 5. Yesu cɔwaɣ tɛtʋ sɔsɔtʋ nɛ tɛtʋ cikpetu taa nɛ ɛwaɣ kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ nɛ ɛjandʋ tɩŋa.​—Mat 9:35, 36

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mawɩlɩ se mɔnsɔɔlɩ ɛyaa nɛ manaɣ pa-pʋtɔdɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ?