Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

22-28 janvier

MAATIYEE 8-9

22-28 janvier
 • Hendu 17 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yesu kaasɔɔlɩ ɛyaa”: (C. 10)

  • Mat 8:1-3​—Yesu kaawɩlaa se ɛnaɣ canaɣ nakɛyɛ pʋtɔdɩyɛ (Mt 8:3, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “etukuni-kɛ”, “Mɔnsɔɔlaa”)

  • Mat 9:9-13​—Yesu kaasɔɔlɩ ɛyaa mba lalaa niŋ yɔ (Mt 9:10, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “wɛɛ nɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ”, “lambuu mʋyaa”)

  • Mat 9:35-38​—Sɔɔlɩm mbʋ Yesu kaawɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ, pituzi-i nɛ esusi tɔm halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩnɩ-ɩ yɔ; nɛ ɛtɩmaa ɖɔɖɔ se Ɛsɔ eyele nɛ tʋmlaɖaa ɖɔɔ (Mt 9:36, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “kalabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 8:8-10​—Faawɩyɛ ŋgʋ Yesu nɛ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ palaba yɔ, ɛbɛ kɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (w02 15/8 13 § 16)

  • Mat 9:16, 17​—Yesu kaakpaɣʋ kɩɖaŋ ɩnɛ ɩ-naalɛ yɔ, tɔm ndʋ taa ɛñɩnaɣ se ɖɩnɩɩ? (jy 70 § 6)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 8:1-17

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ. Yaa ɛyʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa se ña-maɣmaɣ ŋkalɩ yɔ, nɛ ŋha-ɩ takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 46-47 § 18-19

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 145

 • ‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’—Hɔɔlʋʋ 1, Paɖʋ kɩ-hɔɔlʋʋ pazɩ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Ɩkalɩɣ Maatiyee 9:18-25 nɛ ɩcɔnɩ video hɔɔlʋʋ pazɩ nɛ pɩtɛ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ:

  • Ɛzɩma Yesu wɩlaa se ɛmaɣzɩɣ halʋ kʋdɔndʋ nɛ Yayiruusi pɔ-yɔɔ?

  • Bibl natʋ yɔɔdʋʋ ɛzɩma pɩkaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiyiɣ tɛtʋ cee wayɩ yɔ; kɛdaɣ kanɛ keyeki se ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza wena natʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ?

  • Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ ɛyaa ɛzɩ Yesu kaasɔɔlʋʋ-wɛ yɔ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 5

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 95 nɛ adɩma