Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yele nɩɣzʋʋ

Yele nɩɣzʋʋ

Yesu yɔɔdaɣ Pʋʋ yɔɔ tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Iyele nɩɣzʋʋ mi-weziŋ yɔɔ.” (Mat 6:25, nwt) Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɣzɩɣ nabʋyʋ taa, ɛlɛ Yesu ñɩnaɣ se ɛwɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pɩfɛyɩ ɖeu se pakɩlɩɣ nɩɣzʋʋ. (Keɣa 12:3) Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ɖɩwɛnɩ nɩɣzɛ wena atɩmʋna, paa pɩkɛ evemiye taa tɔɔnaɣ yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩkɛzɩ ɖa-lɩmaɣza; piyeki nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ. (Mat 6:33) Yesu lɔŋ tasʋʋ lɛɛbʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiyele wɛnʋʋ nɩɣzɛ wena atɩmʋna yɔ.

Mañɩnɩɣ se meyele nɩɣzʋʋ hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩ-taa