Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yele nɩɣzʋʋ

Yele nɩɣzʋʋ

Yesu yɔɔdaɣ Pʋʋ yɔɔ tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Iyele nɩɣzʋʋ mi-weziŋ yɔɔ.” (Mat 6:25, nwt) Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɣzɩɣ nabʋyʋ taa, ɛlɛ Yesu ñɩnaɣ se ɛwɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pɩfɛyɩ ɖeu se pakɩlɩɣ nɩɣzʋʋ. (Keɣa 12:3) Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ɖɩwɛnɩ nɩɣzɛ wena atɩmʋna, paa pɩkɛ evemiye taa tɔɔnaɣ yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩkɛzɩ ɖa-lɩmaɣza; piyeki nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ. (Mat 6:33) Yesu lɔŋ tasʋʋ lɛɛbʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiyele wɛnʋʋ nɩɣzɛ wena atɩmʋna yɔ.

Mañɩnɩɣ se meyele nɩɣzʋʋ hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩ-taa