Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 6-7

Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Kewiyaɣ

Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Kewiyaɣ

Adɩma wena Yesu kaawɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔ a-taa, ɛyɔɔdaa se wondu ndʋ titukuuni Yehowa tamaɣ nɛ e-Kewiyaɣ yɔ, pɩwɛɛ tɩ-tɔm ɛkɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖɛ-ɛsɩndaa.

6:9-13

 • Ɛsɔ hɩɖɛ

  Ɛsɔ Kewiyaɣ

  Ɛsɔ sɔɔlɩm

 • Evemiye tɔɔnaɣ

  Kɩwɛɛkɩm kpeɣu

  Takɩm taa lɩʋ

Wondu ndʋ titukuuni Kewiyaɣ nɛ ɖɩpɩzɩɣ se ɖɩtɩmɩ tɩ-yɔɔ yɔ:

 • Tɔm susuu tʋmɩyɛ ewobini ɛsɩndaa

 • Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu ɛsɩnɩ mba panazɩɣ-wɛ yɔ

 • Ɛsɔ ɛwazɩ Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuŋ maʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ yaa ŋgee tɔm susuu nabʋyʋ yɔɔ

 • Ɛsɔ ɛha ɛ-lɔŋsɩnɖɛ nɛ e-ɖoŋ mba peɖiyiɣ-ɖʋ yɔ

 • Lɛɛtʋ