Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

15-21 janvier

MAATIYEE 6-7

15-21 janvier
 • Hendu 21 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Kewiyaɣ”: (C. 10)

  • Mat 6:10​—Yesu kaayɔɔdɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm wondu ndʋ ɛɛcalɩ tɩ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-taa, pɩwɩlɩɣ se kɔ-tɔm cɛyaa (bhs 178 § 12)

  • Mat 6:24​—Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɩsɩ Ɛsɔ nɛ liidiye po-yom kpaagbaa (Mt 6:24, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “yom”)

  • Mat 6:33​—Yehowa kaɣ cɔnʋʋ ɛ-sɛyaa mba pasɩɣ e-Kewiyaɣ kajalaɣ lone taa pe-wezuu caɣʋ taa yɔ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe (Mt 6:33, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ”, “Kewiyaɣ”, “E-”, “siɣsiɣ wɛtʋ”; w16.07 12 § 18)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 7:12​—Ðɩɩñɔɔzʋʋ ɖɔ-tɔm susuu tɛ kɔɔnɔɔ tɔm lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ? (w14 1/5 16 § 14-16)

  • Mat 7:28, 29​—Yesu wɩlaɣ tɔm lɛ, ɛzɩma pɩlakaɣ ɛ-tɔm welisiyaa? (Mt 7:28, 29, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “pɩɖɩɣzɩ ɛyaa”, “ɛwɩlaɣ tɔm ɛzɩ”, “ɛtaawɩlɩɣ ɛzɩ pɛ-tɛ paɣtʋ wɩlɩyaa yɔ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 6:1-18

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ. Ñaɣ pana nɛ ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-kooka taa se pɩɖɩɣ-mɩ nʋmɔʋ nɛ faawɩyɛ sɩɩ tɩnaɣ yɔ, tɩ-yɔɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ. Ɛyʋ weyi ŋŋkatɩ kajalaɣ wiye yɔ, sɔnɔ ɛfɛyɩ ɖɩɣa, ɛlɛ ɛ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ ŋmaɣnaa.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Ðʋ video ŋgʋ nɛ ŋtazɩ kɩ-taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 118

 • Yele nɩɣzʋʋ”: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Ŋpaɣzɩɣ lɛ, yele nɛ paɖʋ Lɔŋ weyi Yesu kɩɖaŋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ yɔ—Cɔnɩ sumasɩ nɛ hayɩm taa hɛtʋ tɛ video.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 4

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 132 nɛ adɩma