Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 1-3

”Ɛsɔ Kewiyaɣ [Ñɔtaa]”

”Ɛsɔ Kewiyaɣ [Ñɔtaa]”

3:4

  • Yohanɛɛsɩ tokonaa nɛ ɛ-wɛtʋ pawɩlaɣ kpaagbaa se ɛcakɩ wezuu kɛlɛʋ nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ pilim nɛ ɛcɛlɩ se ɛlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm

  • Waɖɛ nɖɩ Yohanɛɛsɩ kaawɛna se ɛɖɛɛ Yesu nɔɔ nɛ ɛñɔɔzɩ nʋmɔʋ yɔ, ɖɩkɩlɩ kɩlaŋ weyi ɛlawa payɩ yɔ

Wezuu kɛlɛʋ caɣʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩla Ɛsɔ tʋmɩyɛ pɩkɩlɩ; nɛ pɩkɔŋnɩ taa leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ye ɖɩñɩnɩɣ se ɖe-wezuu caɣʋ ɛwɛɛ kɛlɛʋ yɔ, pɩwɛɛ se . . .

  • ɖɩtɩlɩ mbʋ keekee pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ

  • ɖɩtaaya mbʋ pɩ-tɔm tɩcɛyɩ yɔ

  • ɖɩlakɩ liidiye akɔnta kɩbaŋʋ

  • ɖɩñɔɔzɩ wondu ndʋ tɩɩwazɩɣ-ɖʋ yɔ nɛ ɖɩsɩɩ

  • ɖɩhɛyɩ ɖa-kɩma

  • ɖiyele tʋma wena a-tɔm tɩcɛyɩ yɔ

Yohanɛɛsɩ tɔkaɣ nakaŋ nɛ tɛyɛ tʋŋ num

Wezuu kɛlɛʋ caɣʋ yeki se mantalɩ man-kaɖʋwa kanɛ