Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

1-7 janvier

MAATIYEE 1-3

1-7 janvier
 • Hendu 14 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɛsɔdaa Kewiyaɣ [Ñɔtaa]”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Maatiyee yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Mat 3:1, 2​—Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ susaa se pɩkazɩ pazɩ weyi ɛkaɣ kɛʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ wiyaʋ yɔ, ɛkɔŋ (Mt 3:1, 2, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “tɔm susuu,” “Kewiyaɣ,” “ɛsɔdaa Kewiyaɣ,” “ñɔtaa”)

  • Mat 3:4​—Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ kaacaɣ wezuu kɛlɛʋ, ɛɛkpaɣ ɛ-tɩ pilim nɛ ɛcɛlɩ Ɛsɔ (Mt 3:4, nwtsty multimédia yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ tokonaa nɛ ɛ-wɛtʋ,” “Nakaŋ,” “Tɛyɛ tʋŋ num”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 1:3​—Yesu liɖe tɔm ndʋ pama Maatiyee takayaɣ taa yɔ ɖɩ-taa, abalaa yeke wɛna nɛ halaa kagbanzɩ soki pa-taa. Ɛbɛ yɔɔ? (Mt 1:3, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Tamaarɩ”)

  • Mat 3:11​—Ɛbɛ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se paamɩyɩsɩɣ ɛyʋ lɩm lɛ, pɩwɛɛ se petisi ɛ-tɩŋa payɩ lɩm tɛɛ? (Mt 3:11, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Mamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 1:1-17

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Ðʋ video ŋgʋ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Cɔnɩ Kɛdɛsɩ labʋ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 41-42 § 6-7

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 72

 • Teokrasɩ pɩnaɣ taa akɔnta: (C. 15) Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ pɩwɛɛ se ɛyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ. Ŋkalɩɣ takayaɣ ŋga ɛgbɛyɛ piliŋa tiyini teokrasɩ pɩnaɣ akɔnta yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm koobiya mba ŋŋtɛm lɩzʋʋ yɔ. Pɩnaɣ ŋga kɛɖɛwa yɔ ka-taa paakatɩ nabʋyʋ pɔ-tɔm susuu taa nɛ pɩla ɖeu siŋŋ. Pɔzɩ-wɛ nɛ pɛkɛdɩ-tʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 2

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 137 nɛ adɩma