Peɖiɣni aseɣɖe lɩzʋʋ Morooviya cɔlɔ, Liibeeriya

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Janvier 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ mbʋ pɩyɔɔdʋʋ wazaɣ ŋga Bibl wɛnɩ sɔnɔ yɔ kɔ-tɔm yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

”Ɛsɔ Kewiyaɣ [Ñɔtaa]”

Yohanɛɛsɩ caɣ wezuu kɛlɛʋ, ɛkpaɣ ɛ-tɩ pilim nɛ ɛcɛlɩ se ɛlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm. Ða-alɩwaatʋ taa ɖɔɖɔ, wezuu kɛlɛʋ caɣʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩla Ɛsɔ tʋmɩyɛ sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Lɔŋ weyi Yesu pʋʋ yɔɔ tɔm yɔɔdʋʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Ye pɔtɔm se ɛyʋ ɖiɣzinaa se fezuu taa wndu tɛɖɩɣ-ɩ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ mɔntɔɔ fezuu taa tɔɔnaɣ nɛ pɩkɩlɩ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kajalaɣ lɛ, wolo nɛ ña nɛ ño-koobu iceɣ—Ɛzɩma tɩyɛ?

Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa nɛ tɩwɩlɩɣ se pʋcɔ nɛ Yehowa tisi ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Kewiyaɣ

Wondu ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩmɩ tɩ-yɔɔ yɔ tɩ-taa, ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩɖɛzɩ tɩ-tɔm nɔɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yele nɩɣzʋʋ

Yesu yɔɔdaɣ Pʋʋ yɔɔ tɔm lɛ, ɛtɔm se ɛyaa iyele nɩɣzʋʋ; tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yesu kaasɔɔlɩ ɛyaa

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu waɣaɣ ɛyaa kʋdɔmɩŋ yɔ, ɛwɩlaɣ e-ɖoŋ; ɛlɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ ɛwɩlaɣ se ɛsɔɔlɩ ɛyaa siŋŋ nɛ ɛnaɣ pa-pʋtɔdɩyɛ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yesu hɛzaɣ ɛyaa laŋa

Alɩwaatʋ ndʋ ɖitisiɣ ɖɛ-tɛ lɩm mɩyɩsʋʋ evemiye wiye se ɖɩsɩɣlɩ Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ se ɖɩpaɣzɩ wɛnʋʋ tʋmɩyɛ kaɖɛ ñɩnɖɛ nɛ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ; ɛlɛ ɖɩ-labʋ hɛzɩɣ laŋɩyɛ nɛ ɖɩkɔŋnɩ wazasɩ sakɩyɛ pʋwayɩ.