Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | IZAAYII 29-33

“Wiyaʋ tɔkɩ kewiyaɣ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ”

“Wiyaʋ tɔkɩ kewiyaɣ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ”

Wiyaʋ Yesu lɩzɩɣ “sɔsaa” yaa ɛzʋtʋyaa se pɔcɔŋnɩ heŋ yɔɔ

32:1-3

  • Ɛzɩ “ɖɩmɛlɩyɛ kancʋʋlaɣ” yaa ɖɩmɛlɩyɛ tɛʋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa yɔ, ɛzʋtʋyaa kandɩyɩɣ heŋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ pitiki-i yɔɔɔ yaa nabɛyɛ lɩɣ ɩ-wayɩ yɔ

  • Ɛzɩ “lɩm lemisi lɔkɔtʋ tɛtʋ taa yɔ,” ɛzʋtʋyaa tɩŋɩɣnɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ nɛ pahaɣ lɩm mba fezuu taa lɔkɔtʋ ɖɛ-wɛ yɔ

  • Ɛzɩ “kaaʋ kuzotuu wɩlɩŋ tɛtʋ taa yɔ,” ɛzʋtʋyaa wɩlɩɣ heŋ nʋmɔʋ nɛ pahaɣ-ɩ fezuu taa tɔɔnaɣ nɛ piniɣdiɣ ɩ-laŋa