Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | IZAAYII 43-46

Yehowa kɛ natʋ Ɛsɔ

Yehowa kɛ natʋ Ɛsɔ
NAƲ

Yehowa kaatɩŋnɩ nayʋ Izaayii yɔɔ ɖooo lɔŋ nɛ ɛyɔɔdɩ ɛzɩma ɖeyi ɖeyi pɩkaɣ ɖɔm nɛ pɔyɔkɩ Babilooni yɔ. Ɛyɔɔdʋʋ natʋ tɔm ndʋ yɔ, pɩlabɩ pɩnzɩ 200 mbʋ yɔ pʋcɔ nɛ pɩla mbʋ.

44:27–45:2

  • Siiruusi kaɣnɩ Babilooni wabʋ

  • Paakaɣ tɛtʋ ndʋ tɩ-nɔnɔsɩ ɖɩɣʋ

  • Efraatɩ pɔɔ, ŋga kakandɩyɩɣ tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ kpem yɔ, ka-taa ‘lɩm kaɣ sɔʋ’