Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | IZAAYII 38-42

Yehowa haɣ ɖoŋ mba pɩnɩ-wɛ yɔ

Yehowa haɣ ɖoŋ mba pɩnɩ-wɛ yɔ

40:29-31

  • Kpeluu tɩŋɩɣnɩ helim mbʋ pɩsa miŋ nɛ pɩkpaɣnɩ ɛsɔdaa yɔ pɩ-yɔɔ nɛ kʋkʋyʋʋ ñɩɣtʋ sakɩyɛ nɛ pɩɩnɩɣ-kʋ. Kpeluu ñɩtɩɣ nɛ kɩna helim mbʋ pɩsa miŋ yɔ lɛ, kiwolo kiposi ki-keŋ pɩ-taa nɛ helim maɣmaɣ kpaɣ-kʋ nɛ pɩkpazɩ ɛsɔdaa. Pɩwɛɣ pɩkpazɩɣ-kʋ mbʋ lɛ, kɩsɔɔlaa yɔ kɩɖaɣnɩɣ sʋʋ helim lɛɛbʋ mbʋ pɩsa miŋ yɔ pɩ-taa nɛ pɩwɛɛ-kʋ kpazʋʋ yɔɔ

  • Ɛzɩma kpeluu kʋyʋʋ nɛ pɩɩnɩɣ-kʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛha ɛ-sɛyaa ɖoŋ nɛ pala ɛ-tʋmɩyɛ kɛlɛʋ yem yɔ