Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩtɩmɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ nazɩm taa yɔ pɔ-yɔɔ

Ðɩtɩmɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ nazɩm taa yɔ pɔ-yɔɔ

Bibl kaatɛm yɔɔdʋʋ se Sataŋ kaɣ-ɖʋ nazʋʋ se ɛpɩsɩnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɛ wayɩ. (Yoh 15:20; Natʋ 12:17) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ ɖo-koobiya mba peɖiɣni-wɛ nazʋʋ ajɛɛ lɛɛna taa yɔ? Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɩmɩ pɔ-yɔɔ. “Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ adɩma wɛ ɖoŋ pɩŋŋ.”—Yak 5:16.

Ðɩɩtɩmɩɣ pɔ-yɔɔ lɛ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ Yehowa? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ-ɩ se ɛha ɖo-koobiya abalɩtʋ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ ɖɔɖɔ nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-wɛ nɛ nabʋyʋ. (Iza 41:10-13) Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɩmnɩ Yehowa ɖɔɖɔ se ɛhʋzɩ ajɛɛ ñʋndɩnaa laŋa nɛ “pɩsa nɛ ɖɩwɛɛ hɛɛ, ɖiɣɖiɣ” nɛ piyele nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ ɖɛɛnɩ ɛzɩdaa.—1Tim 2:1, 2.

Panazaɣ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ Pɩyɛɛrɩ lɛ, kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma tɩmaɣ pɔ-yɔɔ nɛ payaɣ pa-hɩla pa-adɩma taa. (Tʋma 12:5; Roma 15:30, 31) Ða yɔ? Paa ɖɩɩsɩŋ ɖo-koobiya mba peɖiɣni-wɛ nazʋʋ yɔ pa-tɩŋa pa-hɩla yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyaa pɛ-ɛgbɛyɛ yaa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɛwɛɛ yɔ ɖɩ-hɩɖɛ ɖa-adɩma taa.

Ma ajɛɛ wena a-taa peɖiɣni nazʋʋ koobiyaa nɛ ŋsɔɔlaa se ŋtɩmɩ pɔ-yɔɔ yɔ, a-hɩla