Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | IZAAYII 24-28

Yehowa cɔŋnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ

Yehowa cɔŋnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ

Yehowa haɣ-ɖʋ fezuu taa tɔɔnaɣ sakɩyɛ ɛzɩ ɛyʋ sɔɔlɩm tʋ nɔɔyʋ mʋʋ agɔma nɛ ɛcɔŋnɩ pɔ-yɔɔ camɩyɛ yɔ.

“Yoyaa kpeekpe Kɩbaɣlʋ [Yehowa] kaɣ kɩzaʋ nakʋyʋ saʋ ɛyaa kpeekpe”

25:6

  • Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pamaɣaɣ Bibl yɔ, ye ɛyaa nabɛyɛ ɩcaɣ ɖoli kʋɖʋm nɛ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ kɔyɔ, pɩwɩlɩɣ se laŋhɛzɩyɛ nɛ taabalɩyɛ wɛ pɛ-hɛkʋ taa

“Num nandʋ kɩbandʋ nɛ sʋlʋm kɩbam, kɩzaʋ leleŋ kɔŋgɔ”

  • Nandʋ kɩbandʋ nɛ sʋlʋm kɩbam wɩlɩɣ fezuu taa tɔɔnaɣ kɩbaŋa ŋga ka-wayɩ fɛyɩ yɔ: Ŋga Yehowa haɣ-ɖʋ sɔnɔ