Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

‘Hayɩ Yehowa, . . . ña mantaɣ liu’

‘Hayɩ Yehowa, . . . ña mantaɣ liu’

Pɩcɛyaa se ɖɩtaa Yehowa liu alɩwaatʋ kɩbandʋ taa nɛ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. (Keɣa 24:1, 2) Pɩnzɩ mɩnɩŋ lutozo P.P.Y. lɛ, Yuda mba kaakatɩ kaɖɛ wɛtʋ natʋyʋ nɛ pɩtakɩ pe-tisuu siŋŋ. Mbʋ pɩɩtalɩ-wɛ yɔ, pɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ sakɩyɛ. (Roma 15:4) Cɔnɩ video ‘Hayɩ Yehowa, . . . ña mantaɣ liu’ nɛ ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ:

  1. Kaɖɛ nɖɩ Ezekiyasɩ kataa?

  2. Alɩwaatʋ ndʋ Ezekiyasɩ nɩwa se Asiirii mba kɔŋ pa-wayɩ yɔ, ɛzɩma ɛkpaɣ paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ Aduwa 22:3 taa yɔ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ?

  3. Ɛbɛ yɔɔ Ezekiyasɩ tɩkpaɣ lɩmaɣza se ɛpɛɖɩɣ ɛ-tɩ Asiirii mba tɛɛ yaa ɛɖʋʋ ɛgbɛyɛ nɛ Egipiti mba?

  4. Ɛbɛ yɔɔ Ezekiyasɩ kɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ Krɩstʋ ñɩma?

  5. Wɛtʋ ndʋ pɩzɩɣ tɩtakɩ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ sɔnɔ?

Ma wɛtʋ ndʋ tɩtaa ŋpɩzɩɣ ŋtaa Yehowa liu nɛ pɩkɩlɩ yɔ