Laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu Kana ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Janvier 2017

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ toovenim tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ yɔɔ yɔ. Ma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa cɔŋnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ

Yehowa haɣ-ɖʋ fezuu taa tɔɔnaɣ sakɩyɛ ɛzɩ ɛyʋ sɔɔlɩm tʋ nɔɔyʋ mʋʋ agɔma nɛ ɛcɔŋnɩ pɔ-yɔɔ camɩyɛ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Wiyaʋ tɔkɩ kewiyaɣ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ”

Wiyaʋ Yesu, lɩzɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa se pɔcɔnɩ e-wondu. Peɖiyiɣ Yesu heɣsi nɛ pakpazɩɣ-sɩ ɖoŋ fezuu taa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa wazɩ Ezekiyasɩ e-tisuu yɔɔ

Asiirii mba ñaɣ pana se Yuda mba eyele pa-tɩ nɛ wɛ nɛ pataacazɩ you labʋ, ɛlɛ Yehowa tiyi e-tiyiyu nɛ ewolo ɛlʋ Yerusalɛm yɔɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

‘Hayɩ Yehowa, . . . ña mantaɣ liu’

Pɩcɛyaa se ɖɩtaa Yehowa liu alɩwaatʋ kɩbandʋ nɛ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Ɛzɩma Ezekiyasɩ wɩlaa se ɛtaɣ Yehowa liu?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa haɣ ɖoŋ mba pɩnɩ-wɛ yɔ

Ɛzɩma kpeluu kʋyʋʋ nɛ pɩɩnɩɣ-kʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ ɛha ɛ-sɛyaa ɖoŋ nɛ pala ɛ-tʋmɩyɛ kɛlɛʋ yem yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩtɩmɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ nazɩm taa yɔ pɔ-yɔɔ

Ɛzɩma ɖa-adɩma pɩzɩɣ pɩsɩnɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ nazɩm taa yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa kɛ natʋ Ɛsɔ

Yehowa tɩŋnɩ Izaayii yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩkaɣ talʋʋ Babilooni pɩnzɩ 200 wayɩ yɔ.