Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

3-9 Février

KIÐE TƐƐ TƆM 12-14

3-9 Février
 •  Hendu 14 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 1)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm tukuuni-ŋ yɔ”: (C. 10)

  • Kiɖe 12:1, 2—Yehowa labɩ Abram (Abraham) tamaɣ se ɛkaɣ-ɩ wazʋʋ (it-1 78 § 6)

  • Kiɖe 12:3—Pɩtɩŋnɩ Abraham yɔɔ lɛ, “pakaɣ wazʋʋ tataa ajɛɛ kpeekpe yɔɔ” (w89 1/7 3 § 4)

  • Kiɖe 13:14-17—Yehowa wɩlɩ Abraham tɛtʋ ndʋ tɩkaɣ kɛʋ ɛ-sɛyɩnaa ñɩndʋ yɔ (it-2 152 § 6)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 10)

  • Kiɖe 13:8, 9—Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ Abraham alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñɔɔzʋʋ tɔm ndʋ tɩkɔm ɖa nɛ nɔɔyʋ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ? (w16.05 5 § 12)

  • Kiɖe 14:18-20—Ɛzɩma tɩyɛ Leevi hɛyɩ “wondu hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ pɩtɩŋnɩ Abraham yɔɔ”? Ebr 7:4-10 (it-2654 § 3)

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

 • Bibl kalʋʋ:(C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Kiɖe 12:1-20 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Ñɩɣ niye lɩmaɣza sɔsɔna yɔɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ tɛ Kpɛlɩkʋʋ 14 taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w12 1/1 8—Tɔm ñʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ Saara kaamʋ ñɩm Abraham nɛ Yehowa pɛ-ɛsɩndaa? (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 14)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ