Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KIÐE TƐƐ TƆM 20-21

Yehowa tɔm lakɩ paa ɛzɩmtaa

Yehowa tɔm lakɩ paa ɛzɩmtaa

21:1-3, 5-7, 10-12, 14

Yehowa wazɩ Abraham nɛ Saara pe-tisuu yɔɔ nɛ palʋlɩ abalɩbɩɣa. Pʋwayɩ pɔɖɔkɩ pe-sisiɣ wɛtʋ alɩwaatʋ ndʋ pakatɩ kala yɔ nɛ pawɩlɩ se pɛwɛnɩ tisuu siŋŋ tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ mankatɩɣ kala yɔ, ɛzɩma men-siɣsiɣ wɛtʋ pɩzɩɣ nɛ tɩwɩlɩ se mɛwɛnɩ tisuu tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ? Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mankpazɩ men-tisuu ɖoŋ?