Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ Ðɩtazɩ Masɩ taa paa evemiye nɖɩ hatʋ cabɩ takayaɣ camɩyɛ se pɩwazɩ-ŋ?

Ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ Ðɩtazɩ Masɩ taa paa evemiye nɖɩ hatʋ cabɩ takayaɣ camɩyɛ se pɩwazɩ-ŋ?

Paa evemiye nɖɩ lɛ, ŋkalɩɣ evemiye taa Bibl mayaɣ nɛ kɔ-yɔɔ tɔm Ðɩtazɩ Masɩ taa paa evemiye nɖɩ hatʋ cabɩ takayaɣ taa se pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Yehowa? Ye aayɩ, ŋpɩzɩɣ ŋyele nɛ pɩkɛ mbʋ ŋlakɩ paa evemiye nɖɩ yɔ? Sakɩyɛ tazɩɣ evemiye mayaɣ taa tanaŋ tɛɛ, se pɩsa nɛ papɩzɩ pamaɣzɩ kɔ-yɔɔ paalakɩ evemiye taa tʋma ndɩ ndɩ lɛ. (Yoz 1:8; Keɣa 118:97) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ evemiye mayaɣ taa tazʋʋ wazɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ? Kalɩ tɔm ndʋ tɩcɔ mayaɣ ŋga nɛ tɩta yɔ Bibl taa nɛ ŋtɩlɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pama-kɛ yɔ. Ñaɣ pana nɛ ŋñɩnɩ Bibl kɛdaɣ nakɛyɛ ŋga kawɩlɩɣ ɛzɩma mayaɣ ŋga ka-taa paɣtʋ kiɖe wazɩɣ-ɖʋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ paɣtʋ kiɖe nɖɩ ñe-wezuu caɣʋ taa. Ye ŋyeki se Ɛsɔtɔm eɖiyi-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpakɩɣ lɩmaɣza yɔ, tɩwɛɣnɩ ɖoŋ ñe-wezuu caɣʋ yɔɔ nɛ tɩwazɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ.—Keɣa 118:105.

Paa tanaŋ ŋgʋ, Betɛɛlɩ hɔʋ taa mba tazɩɣ hatʋ cabɩ takayaɣ Ðɩtazɩ Masɩ taa paa evemiye nɖɩ taa alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩɣ sɔntɔ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ paɖʋʋ Masɩ taa tazʋʋ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ JW Tɔm Ðɩyɔɔdɩyɛ yɔɔ hɔɔlʋʋ MBƲ PƖLAKƖ NƐ TƆM YƆƆDƲƲ taa. Ðooye ŋcɔnɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ kɛdɛzaɣ ɖeɖe? Pɩtɩla tɩ-taa natʋyʋ yɔɔdʋʋ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ-ŋ yɔ pɩ-tɔm. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Ɛzɩma Lɔɔtɩ yɔɔ tɔm pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋkpakɩɣ lɩmaɣza yɔ?

CƆNƖ VIDEO TAASƆƆLƖ ƐJAÐƐ (1YO 2:15) NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM PƆZƲƲ MBƲ PƖKƆŊ YƆ PƖ-YƆƆ:

  • Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ yɔɔ pañɩɣ niye tanaŋ tɛɛ Ɛsɔ sɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa?

  • Ɛzɩma Lɔɔtɩ yɔɔ tɔm wɩlɩɣ kala wena ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛkatɩ ye ɛsɔɔlɩ ɛjaɖɛ yaa ɛjaɖɛ yɔɔ wondu yɔ?—Kiɖe 13:12; 14:12; 19:3, 12, 13, 24-26

  • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se Yehowa ɖɩsɔɔlaa, nɛ pɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yaa ɖɩ-yɔɔ wondu?

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mawɩlɩ paa evemiye nɖɩ se Yehowa tɔm mʋnɩ ñɩm mɛ-ɛsɩndaa?