Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Bibl wɛnɩ wazaɣ sɔnɔ ɖɔɖɔ yaa we?

Bibl mayaɣ: 2Ti 3:16

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Nɔɔ kʋyʋmaɣ nakɛyɛ wɛ Bibl nɛ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ pɛ-hɛkʋ taa?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Nɔɔ kʋyʋmaɣ nakɛyɛ wɛ Bibl nɛ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ pɛ-hɛkʋ taa?

Bibl mayaɣ: Yɔɔb 26:7

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Bibl taa lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ sɔnɔ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Bibl taa lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ sɔnɔ?

Bibl mayaɣ: Adu 14:30

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩla mbʋ ɖeyi ɖeyi?