Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋɖiɣni naʋ Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩɩnaɣnɩ ɛsa yɔ?

Ŋɖiɣni naʋ Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩɩnaɣnɩ ɛsa yɔ?

Ŋnaɣ Lɩzɩyʋ nesi alɩwaatʋ ndʋ ŋcɔŋnɩ hɛtʋ ndɩ ndɩ, ɛsɔdaa tɩɩnzɩ, yaa lɩm mbʋ pɩlɩɣnɩ kaaŋ yɔɔ nɛ pɩfalɩɣ yɔ pɩ-taa? Wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ tɩcɔ-ɖʋ nɛ tɩta yɔ, tɩwɩlɩɣ Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩɩnaɣnɩ ɛsa yɔ kaɣlaa. (Rom 1:20) Ye ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ ɖɩnaɣnɩ ɖɛ-ɛsa yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna Ɛsɔ ɖoŋ, ɛ-sɔɔlɩm, ɛ-lɔŋsɩnɖɛ, e-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ pɩkpɛndɩnɩ ɛ-kʋjɔʋ ɖɔɖɔ.​—Keɣa 103:24.

Yehowa wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ ŋnaɣ paa evemiye nɖɩ? Paa ŋwɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ taa yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋna sumasɩ yaa tɩŋ. Ye ŋcɔŋnɩ camɩyɛ Yehowa wondu kɩlɩzɩtʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋpasɩ ña-nɩɣzɛ, ŋka ña-lɩmaɣza mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ pɩsɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋcɛyɩsɩ tisuu mbʋ ŋwɛna se Yehowa wɛnɩ ɖoŋ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ ñɔ-yɔɔ paa ɛzɩmtaa yɔ. (Mt 6:25-32) Ye ŋwɛnɩ piya yɔ, sɩnɩ-sɩ nɛ sɩna Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ. Ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ tɩcɔ-ɖʋ nɛ tɩta yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩkaɣ ñɔtɩnʋʋ ɖa-Lɩzɩyʋ nɛ pɩkpaɖɩ.​—Keɣa 8:4, 5.

CƆNƖ VIDEO WONDU KƖLƖZƖTƲ KAJƲKA WƖLƖƔ ƐSƆ ÐOŊ—ÑALƖMƖYƐ NƐ TƆLƖM, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ yeki nɛ ɖɩnaɣ tɔlɩm ndɩ ndɩ?

  • Wondu natʋyʋ wɛɛ lɛ, ye ŋwɛ ɖoli nɛ ŋcɔŋnɩ-tʋ nɛ pʋwayɩ ŋlɛɣzɩ lone yɔ, tɩ-tɔlɩm lɛɣzɩɣ ɖɔɖɔ; ɛbɛ yeki nɛ pɩlakɩ mbʋ?

  • Ɛbɛ yɔɔ ɖɩnaɣ tɔlɩm ndɩ ndɩ ɛsɔdaa?

  • Wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ tɩñɔtɩnɩ ña-ɖɩɣa yɔ, tɩ-taa tɔlɩm mbʋ kɛdɩnɩ-ŋ nɛ pɩkpaɖɩ?

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩcɔŋnɩ wondu kɩlɩzɩtʋ?

Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ŋnaɣ ñalɩmɩyɛ nɛ tɔlɩm pa-taa?