Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ROMA MBA 4-6

“Ɛsɔ wɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm”

“Ɛsɔ wɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm”

5:8, 18, 21

Kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa haɖɛ nɖɩ Yehowa laba yɔ ɖɩcɔnɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ ɖeɖe, tɩ-taa natʋyʋ lɛ Yehowa hɩɖɛ yɔɔ ñalʋʋ nɛ ɛzɩma ɛmʋnaa se ɛtɔɔ Kewiyitu kɩkɩlɩtʋ yɔ. Ɛlɛ kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa haɣ-ɖʋ waɖɛ ɖɔɖɔ se ɖɩpɩsɩ Ɛsɔ taabalaa lɛɛlɛɛyɔ, nɛ kɩhaɣ ɛyaa mba payɩ pañaŋ-ɩ yɔ cee wayɩ lidaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ.

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa haɖɛ yɔɔ?

  • Tɩ-haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ wɩlɩɣ se ɖɩwɛnɩ tisuu kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa yɔɔ, nɛ pɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩsɔɔlaa se ɖɩpɩsɩ Yehowa pʋyʋ.

  • Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ susuu wɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣnɩ sɔɔlɩm mbʋ Yehowa wɛnɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ yɔ.—Mt 22:39; Yoh 3:16

Nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi yɔɔ manpɩzɩɣ nɛ mantɩŋna nɛ mawɩlɩ mɛ-ɛsɩmɩyɛ Yehowa kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa haɖɛ yɔɔ?