Nɔɔyʋ ɖiɣni cɔnʋʋ Yehowa wondu kɩlɩzɩtʋ Suwiisi

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Février 2019

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ ɛzɩma Bibl wɛnɩ wazaɣ sɔnɔ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Wɛɛ ŋfalɩsɩɣ ñɛ-ɛhʋyɛ

Ðɛ-ɛhʋyɛ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ camɩyɛ ye ɖɩfalɩsɩ-ɖɩ nɛ Bibl paɣtʋ kila yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋɖiɣni naʋ Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩɩnaɣnɩ ɛsa yɔ?

Wondu kɩlɩzɩtʋ wɩlɩɣ Yehowa ɖoŋ, ɛ-sɔɔlɩm, ɛ-lɔŋsɩnɖɛ, e-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɛ-kʋjɔʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Ɛsɔ wɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm”

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa haɖɛ yɔɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“[Ŋɖaŋ] kpam”?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ŋñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ se “pokuli Ɛsɔ pɩyalaa yɔɔ nɛ pawɩlɩ”?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðaŋ kpam nɛ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ

Ɛbɛ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩɖaŋ kpam paa takɩm mbʋ lɛ pɩ-taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Oliivi tɩʋ eduuye

Ɛbɛ fezuu taa oliivi tɩʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ sɩŋnaa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Yele Bibl kpɛlɩkɩyʋ weyi ɛɛɖɛɣnɩ ɛsɩndaa yɔ kpɛlɩkɩnʋʋ

Ye ɖɩpaɣzɩ nɔɔyʋ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ pɩla alɩwaatʋ sakɩyɛ, ɛlɛ ɛɛɖɛɣnɩ ɛsɩndaa, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?