Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 12-13

Mɩla nɛ kalɩɣa eduuye

Mɩla nɛ kalɩɣa eduuye

Yesu tuu mɩla nɛ kalɩɣa eduuye se ɛwɩlɩ ɛzɩma nɛ ɛzɩmtaa ɛkaɣ lɩzʋʋ Krɩstʋ mba patam numwaa tɛtʋ yɔɔ ɛyaa hɛkʋ taa kpaɣnɩ pɩnaɣ 33 yɔ.

13:24

‘Ɛyʋ weyi eɖuu ɖomaɣ kɩbaŋa ɛ-hayɩm taa yɔ’

  • Ðomaɣ ɖuyu: Yesu Krɩstʋ

  • Poɖu ɖomaɣ kɩbaŋa: Pata Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa num nɛ fezuu kiɖeɖeu

  • Hayɩm: Ɛjaɖɛ kpeekpe

13:25

“Ɛyaa ɖiɣni ɖou lɛ, e-koyindu kɔɔ eɖuu kalɩɣa ɛ-mɩla tɛɛ nɛ ɛcaŋ ɛɖɛɛ”

  • Koyindu: Eleeu

  • Ɛyaa ɖiɣni ɖou: Apostoloowaa sɩba

13:30

“Iyele pɩtɩŋa pɩpaɣlɩ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ cɛbʋ wiye”

  • Mɩla: Krɩstʋ mba patam numwaa

  • Kalɩɣa: Mba payaɣ pa-tɩ se Krɩstʋ mba yɔ

“Ɩkpɛzɩ kalɩɣa fayɩɩɩ . . . Pʋwayɩ lɛ, isuu mɩla mon-kpou taa”

  • Tʋmlaɖaa/​kʋnɖaa: Ɛsɔ tiyiyaa

  • Kalɩɣa kpɛzʋʋ: Paɖʋ tʋkaɣ mba payaɣ pa-tɩ se Krɩstʋ mba nɛ patam numwaa pɛ-hɛkʋ taa

  • Posuu kpou taa: Pekpeɣli patam numwaa ɛgbɛyɛ nɖɩ pɔñɔɔzaa yɔ ɖɩ-taa

Kʋmtʋ alɩwaatʋ paɣzaa lɛ, ɛbɛ ɖʋ tʋkaɣ Krɩstʋ ñɩma toovenim mba nɛ mba payaɣ pa-tɩ se Krɩstʋ ñɩma yɔ, pɛ-hɛkʋ taa?

Manɩʋ eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ, ɛzɩma pɩwazɩɣ ma-maɣmaɣ?