Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 18-19

Ñaɣ pana nɛ ŋtaala nɛ pituuli ña-maɣmaɣ yaa lalaa

Ñaɣ pana nɛ ŋtaala nɛ pituuli ña-maɣmaɣ yaa lalaa

Yesu tɩŋnɩ kɩɖaŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se ye ɖiyeki nɛ pituuluu lalaa yɔ, pɩtɩkɛ aleɣya tɔm.

18:6, 7

  • ‘Pɩyɛ kutuuliye’ kɛnɩ lakasɩ yaa wɛtʋ ndʋ tiwokini ɛyʋ nɔɔyʋ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ taa yaa tiyeki se pituuli ɛyʋ yaa tiyeki se ɛtɔlɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ taa yɔ

  • Ye nɔɔyʋ ɛlabɩ nabʋyʋ nɛ piyele nɛ pituuli lɛlʋ yɔ, pɩkɩlɩɣ weewee se pahʋyɩ namɩyɛ pɔʋ nɛ paɖʋ ɖɩ-taa nimiye nɛ pɛlɛɛ weyi ɛlaba nɛ pituuli lɛlʋ yɔ e-liu tɛɛ nɛ pɛpɛɖɩ-ɩ teŋgu taa

Nama

18:8, 9

  • Nesi nɛ ɛsɩyɛ pɛwɛ ñɩm pɩdɩɩfɛyɩ, ɛlɛ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se ye pe-nesi nɛ pɛ-ɛsɩyɛ ɩlakɩ nɛ pituuluu-wɛ yɔ, pɛsɛtɩ-wɛ nɛ pɔlɔ

  • Pɩkɩlɩ weewee se ɖilesi wondu ndʋ ɖɩsɔɔlaa ɛzɩ nesi nɛ ɛsɩyɛ yɔ nɛ pɩsa nɛ ɖɩsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa se ɖɩwɛɛnɩ wondu ndʋ nɛ pɩtɛmnɩ-ɖʋ nɛ Gehena taa. Gehena sɩŋnɩ tamtam ɖɩzʋʋ

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkɛ pɩyɛ kutuuliye me-wezuu caɣʋ taa, nɛ ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ pitaatuuli ma-maɣmaɣ yaa lalaa?