Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

26 février-4 mars

Maatiyee 18-19

26 février-4 mars
 • Hendu 121 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ñaɣ pana nɛ ŋtaala nɛ pituuli ña-maɣmaɣ yaa lalaa”: (C. 10)

  • Mat 18:6, 7​—Pɩtɩmʋna se ɖɩla nɛ pituuli lalaa (Mat 18:6, 7, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ :“namɩyɛ nɖɩ kpaŋasɩ cɔzʋʋ yɔ”, “pɛɛ kutuula” nɛ multimédia yɔɔ “namɩyɛ”, “pɩ-yɔɔ nɛ pɩ-tɛɛ nama”)

  • Mat 18:8, 9​—Pɩcɛyaa se ɖise mbʋ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pituuli-ɖʋ yɔ (Mat 18:9, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ “Gehena” nɛ tɔm pee sɔsɔna “Gehena”)

  • Mat 18:10​—Ye ɖɩlaba nɛ pituuluu lalaa yɔ, Yehowa naɣ (Mat 18:10, nwtsty kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ; w10-F 1/11 16)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 18:21, 22​—Tam ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖikpeɣ ɖo-koobu faaa? (Mat 18:22, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “tam lʋbɛ tam hiŋ lʋbɛ”)

  • Mat 19:7​—Ɛbɛ yɔɔ palakaɣ “ɖɔɔnʋʋ takayaɣ”? (Mat 19:7, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɖɔɔnʋʋ takayaɣ” nɛ multimédia taa “Ðɔɔnʋʋ takayaɣ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 18:18-35

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tɩŋnɩ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ yɔɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa se ña-maɣmaɣ ŋkalɩ yɔ, nɛ ŋha-ɩ takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 26 § 18-20​—Wɩlɩ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ potukuni ɛyʋ laŋɩyɛ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 90

 • Ðɩtaakɛ lalaa pɩyɛ kutuuliye kpa (2Kɔr 6:3): (C. 9) Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ. (Video hɔɔlʋʋ, MBƲ PƖLAKƖ NƐ TƆM YƆƆDƲƲ)

 • Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ tɛ ŋgee tɔm susuu paɣzɩɣ 3 mars wiye: (C. 6) Tɔm yɔɔdʋʋ. Tɩŋnɩ février 2016 tɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ, hɔɔlʋʋ 8 yɔɔ nɛ ŋyɔɔdɩ tɔm. Yele nɛ pɛcɛlɩ mba pɛwɛ kpaaŋ taa yɔ pa-taa paa weyi yaʋ takayaɣ kʋyʋmaɣ, nɛ ɩtazɩ ka-taa. Heyi koobiya se pakaɣ ŋgee tɔm yɔɔdʋʋ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩɣ 19 mars wiye yɔ kɩ-taa. Tɩ-ñʋʋ yɔ: “Anɩ keekee Yesu Krɩstʋ kɛnaa?” Pɩkaɣ yebu nɛ koobiya liu tɛɛ kɔtɩ nɛ pɩkɩlɩ. Ðʋtʋ ndʋ palaba se pɩsa nɛ posusi ɛgbɛyɛ kooka kpeekpe taa tɔm yɔ, yɔɔdɩ tɩ-tɔm.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 10, h. 28 yɔɔ aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 133 nɛ adɩma