Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 16-17

A-lɩmaɣza ŋwɛna?

A-lɩmaɣza ŋwɛna?

16:21-23

  • Paa pɩtɩkɛ laŋɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩna yɔ, Yesu ñɔɔzɩ Pɩyɛɛrɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda kpaagbaa

  • Yesu kaanawa se pɩtɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pɩwɛɛ se ‘ɛñɩnɩ ɛ-tɩ kɩbandʋ.’ Sataŋ kaañɩnaɣ kpem se Yesu ɛla kaakendu kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa

16:24

Yesu yɔɔdɩ wondu naadozo tɔm, se ndʋ pɩzɩɣna tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiyele nɛ Ɛsɔ lɩmaɣza ɖiyi-ɖʋ. Paa wonuu ŋgʋ lɛ, ɛbɛ kɩpɔzʋʋ se ɖɩla?

  • Kizi ña-tɩ:

  • Kpaɣ ña-nazɩm sizika:

  • Tɩŋɩɣ Yesu wayɩ tam: