Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 14-15

Patɩŋnɩ ɛyaa pazɩ yɔɔ nɛ pacalɩ ɛyaa sakɩyɛ

Patɩŋnɩ ɛyaa pazɩ yɔɔ nɛ pacalɩ ɛyaa sakɩyɛ

Pɩkazɩ pazɩ se pɔtɔɔ pɩnaɣ 32 tɛ Paska lɛ, Yesu labɩ maamaaci lakasɩ nasɩyɩ, si-ɖeke sɩ-tɔm Evaŋgilim mayaa naanza waa mba pa-tɩŋa pɔyɔɔdaa.

Yesu tɩŋnɩ maamaaci lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛla mbʋ yɔ, peɖiɣni-pʋ labʋ halɩ nɛ sɔnɔ.

14:16-21

  • Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se patayɩ tɔɔnaɣ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, paa paba ñaawɛnɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ naalɛ yeke yɔ

  • Yesu kpaɣ kpɔnʋnaa nɛ kpakpasɩ nɛ ɛtɩmɩ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛcɛlɩ kpɔnʋ nɛ kpakpasɩ nzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ paba ñatayɩ tɔɔnaɣ ŋga ɛyaa samaɣ

  • Pɩtɩŋnɩ maamaaci lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ lɛ, tɔɔnaɣ ɖɔɔ nɛ katalɩ ɛyaa nɛ halɩ pɩkazɩ. Yesu tɩŋnɩ ɛyaa pazɩ, yaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ nɛ ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ

  • Yesu kaayɔɔdaa se kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa, ɛkaɣ lɩzʋʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ nɛ ɛpɩzɩ ɛtɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ ɛhaɣ “tɔɔnaɣ kɩyakʋ ŋgʋ pɩmʋnaa” yɔ kɩ-yɔɔ.—Mat 24:45

  • Pɩnaɣ 1919 taa, Yesu lɩzɩ “yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ” se “ɛcɔnɩ ɛ-ɖɩɣa taa mba yɔɔ” nɛ ɛha-wɛ tɔɔnaɣ. Patam numwaa abalaa nabɛyɛ pazɩ kpɛndɩna nɛ pɛkɛ yom ɛnʋ

  • Yesu tɩŋɩɣnɩ patam numwaa abalaa pazɩ waa mba pɔ-yɔɔ nɛ ɛɖɔŋ kɩɖaʋ ŋgʋ ɛɛha kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yɔ kɩ-yɔɔ

Ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ mawɩlɩ se mansɩma nɛ mañaŋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Yesu tɩŋɩɣna nɛ ɛcalɩɣ ɛyaa fezuu taa yɔ?