Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

“Ðʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ”

“Ðʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ”

Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛñɩɣ niye paɣtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Ña ña-caa nɛ ño-ɖoo.” (Ejl 20:12; Mat 15:4) Yesu kaapɩzaɣ se ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ laŋɩyɛ kpayɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ evebu lɛ, ‘eluzaɣ ɛ-tɩ’ ɛ-lʋlɩyaa tɛɛ. (Luka 2:51) Ɛkɔm nɛ ɛpaɣlɩ lɛ, ɛñaɣ pana ɖɔɖɔ se paa ɛkɔm nɛ ɛsɩ yɔ, nɔɔyʋ ɛpɩzɩ nɛ ɛcɔnɩ e-ɖoo yɔɔ.​—Yoh 19:26, 27.

Sɔnɔ ɖɔɖɔ, pɩwɛɛ se Krɩstʋ ñɩma mba pɛkɛ evebiya nɛ pɛlaa nɛ pañaŋ pa-lʋlɩyaa nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ-wɛ nɛ nɔɔ kɩbaŋa yɔ, pawɩlɩɣ se paɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ. Toovenim taa lɛ, paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se paɖʋ lʋlɩyaa hɩɖɛ yɔ, tɩ-alɩwaatʋ tɩɖɛɛ. Paa ɖa-lʋlɩyaa ɩkɔm nɛ pakpadɩyɩ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ-wɛ hɩɖɛ mbʋ nɛ ɖiyele nɛ pɔ-lɔŋsɩnɖɛ wazɩ-ɖʋ. (Adu 23:22) Ða ɖɔɖɔ ye ɖɩcɔŋnɩ ɖa-lʋlɩyaa yɔɔ liidiye nɛ sɔɔlɩm nʋmɔʋ taa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ. (1Tim 5:8) Paa ɖɩkpadɩyaa yaa ɖɩkɛ evebu yaa pɛlɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdʋʋnɩ ɖa-lʋlɩyaa nɛ nɔɔ kɩbaŋa nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ.

ŊCƆŊNƖ KPATA YƆƆ ANJAƲ TƐ VIDEO ŊGƲ PAYAƔ SE ƐZƖMA PƖWƐƐ SE MƆYƆƆDƖNƖ MA-LƲLƖYAA? YƆ NƐ PƖTƐ LƐ, ŊCOSI TƆM PƆZƲƲ MBƲ PƖKƆŊ YƆ PƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋyɔɔdɩnɩ ña-lʋlɩyaa?

  • Alɩwaatʋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋnɩ ña-lʋlɩyaa yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖʋ-wɛ hɩɖɛ?

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋñakɩ pana nɛ ŋyɔɔdʋʋnɩ ña-lʋlɩyaa? (Adu 15:22)

    Ye ŋyɔɔdʋʋnɩ ña-lʋlɩyaa yɔ, piyeki nɛ ŋhiɣ ña-tɩ ñe-wezuu caɣʋ taa