Peɖiɣni toovenim tɔm wɩlʋʋ Kambɔɔjɩ ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Février 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ mbʋ pɩlɩnɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa: Bibl wɛnɩ wazaɣ sɔnɔ ɖɔɖɔ? Kɩ nɛ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ pɔ-tɔm sʋʋ ɖama taa? Kɩ-lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ sɔnɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Mɩla nɛ kalɩɣa eduuye

Ɛbɛ tɔm Yesu yɔɔdɩ mɩla nɛ kalɩɣa eduuye taa? Anɩ ɖuyu, koyindu nɛ kʋnɖaa pasɩŋnaa?

Kewiyaɣ yɔɔ kɩɖaŋ nɛ mbʋ ɩwazɩɣ-ɖʋ yɔ

Yesu tɩŋnɩ kɩɖaŋ weyi ɩwɛɛ kɛlɛʋ yɔ ɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ tɔm ndʋ tilimaa yɔ. Ɛbɛ Maatiyee ñʋʋ 13 kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Patɩŋnɩ ɛyaa pazɩ yɔɔ nɛ pacalɩ ɛyaa sakɩyɛ

Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se patayɩ tɔɔnaɣ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, paa paba ñaawɛnɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ naalɛ yeke yɔ. Ɛbɛ labɩ pʋwayɩ? Nɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ suwe?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

“Ðʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ”

Yesu wɩlaa se pɩcɛyaa se ‘ɖɩɖʋ ɖa-caa nɛ ɖo-ɖoo hɩɖɛ.’ Paɣtʋ ndʋ paɖʋwa se ɖɩɖʋʋ ɖa-lʋlɩyaa hɩɖɛ tɩsɩɣ tɩnaɣ wiɖiyi?

ÑƖM MBƲ PƖWƐƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

A-lɩmaɣza ŋwɛna?

Ye ɖɩsɔɔlaa se Ɛsɔ eɖiyini-ɖʋ nɛ pɩtaakɛ Sataŋ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? Yesu wɩlɩ wondu naadozo ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɔ lɩmaɣza kɩdɛkɛda yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ: Pɔzɩ tɔm camɩyɛ

Yesu kaapɔzɩ tɔm ndɩ ndɩ se ɛtɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa lɩmaɣza nɛ ɛtasɩ-wɛ lɔŋ. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu wɛtʋ ndʋ tɔm susuu taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ñaɣ pana nɛ ŋtaala nɛ pituuli ña-maɣmaɣ yaa lalaa

Yesu tɩŋnɩ kɩɖaŋ yɔɔ se ɛwɩlɩ ye ɖiyeba nɛ pituuli ɖa-maɣmaɣ yaa nɔɔyʋ yɔ, pɩkɛ kaɖɛ tɔm siŋŋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩpɩsɩ-ŋ pɩyɛ kutuuliye ñe-wezuu caɣʋ taa?