Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Sample Presentations

Sample Presentations

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Akɔntanaa wɩlɩɣ se ɖoŋ ɖoŋ lɛ, maɣzɩm taa kʋdɔmɩŋ cɛyɩɣ piya evelisi ɖa-alɩwaatʋ taa. Ŋmaɣzɩɣ se ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-sɩ?

Cɛlɩ takayaɣ: Takayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ piya evelisi nɛ sɩlʋbɩnɩ maɣzɩm taa kʋdɔmɩŋ yɔ, pɩ-tɔm. Nɛ kɔyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ pe-piya yɔ.

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ kɔŋnɩ koboyaɣ hɔʋ taa?

Bibl mayaɣ: Efɛ 5:33

Toovenim tɔm: Ye sɔɔlɩm nɛ ñamtʋ pɛwɛ hɔʋ taa yɔ, pɩkɔŋnɩ koboyaɣ.

CINQ QUESTIONS À SE POSER SUR L’ORIGINE DE LA VIE (lf)

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋmaɣzɩɣ se ye ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma wezuu paɣzaa yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

Bibl mayaɣ: Ebr 11:1, nwt

Cɛlɩ takayaɣ: Ɛzɩ mayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖitisiɣ mbʋ “pɩwɛ keekee” yɔ pɩ-yɔɔ. Takayaɣ kanɛ ka-taa, pocosi tɔm pɔzʋʋ kagbanzɩ ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɖenɖe wezuu lɩnaa yɔ tɩ-yɔɔ. Pɔyɔɔdɩ ɖɔɖɔ mbʋ pɩwɩlɩɣ se pocosi tɩ-yɔɔ camɩyɛ yɔ.

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ.