Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | IZAAYII 63-66

Ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ kaɣ kɔnʋʋ amɛya

Ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ kaɣ kɔnʋʋ amɛya

Lidaʋ tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ Izaayii 65 taa yɔ, nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩɖɩɣ-tʋ nʋmɔʋ se tɩkɔɔ pɩ-taa, pʋyɔɔ Yehowa kaayɔɔdɩ-tʋ ɛzɩ tɩtɛm paɣzʋʋ labʋ.

Yehowa lɩzɩɣ ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ nɛ paatasɩɣ tɔzʋʋ mbʋ pɩɖɛwa yɔ pɩ-yɔɔ

65:17

Ɛbɛ ɛsɔdaa kɩfalʋʋ kɛnaa?

  • Komina kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩkaɣ kɔnʋʋ siɣsiɣ wɛtʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ

  • Komina ŋgʋ kɩpaɣzɩ tʋmɩyɛ pɩnaɣ 1914 taa, alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ sɩ Yesu e-Kewiyaɣ Wiyaʋ yɔ

Ɛbɛ tɛtʋ kɩfatʋ kɛnaa?

  • Ɛyaa samaɣ ŋga kalɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa nɛ kɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ nɛ koluzuu ka-tɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ tɛɛ yɔ

Ɛzɩma tɩyɛ paatasɩɣ tɔzʋʋ mbʋ pɩɖɛwa yɔ pɩ-yɔɔ?

  • Nabʋyʋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ nɛ pɩtɔzʋʋ ɛyaa wɩzasɩ nzɩ panɩɣaɣ tomnaɣ taa yaa maɣzɩm taa yɔ, sɩ-yɔɔ

  • Ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa kaɣ nɩʋ wezuu leleŋ kpem, nɛ paa evemiye nɖɩ ɖɩɖɛɣ lɛ, pakaɣ ɖɩ-yɔɔ tɔzʋʋ nɛ taa leleŋ