Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɩnɩ ñe-piya nɛ sɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ sɩ-Lɩzɩyʋ yɔɔ

Sɩnɩ ñe-piya nɛ sɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ sɩ-Lɩzɩyʋ yɔɔ

Mbʋ mbʋ Yehowa lɩzaa yɔ, pɩkɛdɩɣ ɛ-samtʋ. (Keɣa 19:1-4; 139:14) Ɛlɛ Eleeu tɩŋɩɣnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ wɩlɩtʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ cɛtɩm tɔm nɛ piyeki se ɛyaa itaatisi se Ɛsɔ lɩzɩnɩ kedeŋa. (Roma 1:18-25) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ cɛtɩm wɩlɩtʋ ndʋ tɩtaañɔ ñe-piya laŋa nɛ pa-lɩmaɣza taa? Sɩnɩ-sɩ ɖooo sɩ-pɩjatʋ taa nɛ sitisi se toovenim taa lɛ Yehowa wɛɛ, nɛ ekeŋni sɩ-taa paa anɩ. (2Kɔr 10:4, 5; Efɛ 6:16) Ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ tɔm ndʋ pawɩlɩɣ-sɩ sukuli taa yɔ nɛ ŋñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ ɖɔɖɔ lɩmaɣza wena sɩwɛnɩ wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ; nɛ ŋtɩŋnɩ wondu ndʋ ɛgbɛyɛ lɩzaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋsɩnɩ-sɩ nɛ sɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ sɩ-Lɩzɩyʋ yɔɔ.—Ad 20:5; Yak 1:19.

CƆNƖ VIDEO NDƲ ÑA-ÐAƔƲNAA YƆƆDƲƲ YƆ: ƐSƆ YƆƆ TISUU, NƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Cɛtɩm tɔm ndʋ ɛyaa kɩlɩɣ yɔɔdʋʋ Ɛsɔ yɔɔ?

  • Suwe pawɩlɩɣ-mɩ sukuli taa?

  • Ɛbɛ yɔɔ ŋtisiɣ se toovenim taa lɛ Ɛsɔ wɛɛ?

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋcɔlɩ nɔɔyʋ lɩmaɣza nɛ ɛna se Ɛsɔ lɩzɩnɩ pɩtɩŋa?