Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | IZAAYII 52-57

Ðɔ-yɔɔ Krɩstʋ tɔɔ kʋñɔŋ

Ðɔ-yɔɔ Krɩstʋ tɔɔ kʋñɔŋ

“Ɛɛcaɣ kʋzɔɔtʋ nɛ  . . . ɖɩtaayaa-ɩ se pʋyʋ . . . Ðɩɩsɩma se Ɛsɔ hɔmnɩ ɛ-nɩŋgbaaŋ nɛ ɛmabɩ-ɩ nɛ eluzi-i hadɛ”

53:3-5

  • Ɛyaa kaanim Yesu nɛ pakʋ ɛ-tɔm yem ɖulum. Nabɛyɛ kaamaɣzaa se Ɛsɔ wɛnɩ nɛ ɛhɔŋ ɛ-nɩŋgbaaŋ, ɛzɩ pɔhɔŋʋʋ ɛyʋ nɩŋgbaaŋ nɛ kʋdɔŋ kʋzɔɔtʋ ŋgʋ nakʋyʋ yɔ

“[Yehowa] sɔɔlaa se ɛtɔyɩtɩ-ɩ . . . Nɛ mbʋ [Yehowa] caɣ yɔ, pɩkaɣ tɩŋnʋʋ ɛ-yɔɔ nɛ pɩla.”

53:10

  • Ðɩɩpɩtɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ Yehowa na pakʋwaɣ ɛ-Pɩyalʋ yɔ, pɩɩcɛyɩ-ɩ siŋŋ. Ɛlɛ pɩlabɩ-ɩ leleŋ se Yesu ɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ kpam. Yesu ɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye nɛ ɛwɩlɩ se tɔm ndʋ Sataŋ yɔɔdaa se Ɛsɔ sɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ takɩm taa yɔ tɩkɛ cɛtɩm. Yesu sɩma wazɩɣ ɖɔɖɔ kɩwɛɛkɩm laɖaa mba pekpiɖiɣ yɔ. Nɛ piyeki se mbʋ ‘Yehowa caɣ yɔ’ pɩla.