Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | IZAAYII 47-51

Ye ɖɩñaŋ Yehowa yɔ ɖihikiɣ wazasɩ

Ye ɖɩñaŋ Yehowa yɔ ɖihikiɣ wazasɩ

48:17

  • Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ nɛ sɔɔlɩm ‘nʋmɔʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ kɩ-taa yɔ’ se pɩsa nɛ ɖɩnɩɩ wezuu leleŋ. Ɛlɛ pʋcɔ pɩwazɩ-ɖʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩñamɩ-ɩ

‘Laŋhɛzɩyɛ ɛzɩ lɩm yɔ’

48:18

  • Yehowa yɔɔdaa se ɛhaɣ-ɖʋ laŋhɛzɩyɛ siŋŋ nɖɩ ɖɩwɛɣ tam ɛzɩ lɩm kpeŋuu pɔɔ taa tam yɔ

‘Ña-tʋtʋyɛ tɔm wɛɣ ɛzɩ lɩm sɔsɔm hola yɔ’

  • Ða-camɩyɛ lakasɩ pɩzɩɣ sɩɖɔɔ kpem ɛzɩ lɩm sɔsɔm hola yɔ