Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɖiɣni tɔm natʋyʋ yɔɔdʋʋ ɛ-taabalaa ɛzɩdaa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Février 2017

Sample Presentations

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Réveillez-vous! nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ toovenim tɔm ɖenɖe wezuu lɩnaa yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ. Ma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ

Ye ɖɩñaŋ Yehowa yɔ ɖihikiɣ wazasɩ

Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ nɛ sɔɔlɩm ‘nʋmɔʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ kɩ-taa yɔ’.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ðɔ-yɔɔ Krɩstʋ tɔɔ kʋñɔŋ

Yesu ɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye nɛ ɛwɩlɩ se tɔm ndʋ Sataŋ yɔɔdaa se Ɛsɔ sɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ takɩm taa yɔ tɩkɛ cɛtɩm.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɩnɩ ñe-piya nɛ sɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ sɩ-Lɩzɩyʋ yɔɔ

Ñe-piya maɣzɩɣ se wezuu lɩnɩ le? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ ñe-piya nɛ sitisi se Yehowa Ɛsɔ kɛnɩ wondu Lɩzɩyʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Susi pɩnaɣ ŋga kɛkɛdɩnɩ Yehowa yɔ”

Ɛbɛ ‘pɩnaɣ ŋga kɛkɛdɩnɩ Yehowa yɔ’ kasɩŋnaa? Nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga wɛ alɩwaatʋ ndʋ nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ pɛ-hɛkʋ taa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Labɩnɩ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ

Pʋcɔ nɛ palɩzɩ takayɩsɩ nɛ patanɩ-sɩ agbaa taa lɛ, pɩpɔzʋʋ pana ñaɣʋ siŋŋ nɛ liidiye sakɩyɛ. Wɛɛ lɛɣtʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋhaɣ lalaa takayɩsɩ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ kaɣ kɔnʋʋ amɛya

Tɔm ndʋ Ɛsɔ yɔɔdaa se ɛkaɣ labʋ ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ yɔ, ɛzɩma titukuuni-ɖʋ sɔnɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Nɩɩ leleŋ ñe-lidaʋ yɔɔ

Lidaʋ wɛ ɛzɩ wonuu ŋgʋ kɩsɩɣnɩ kpɩyʋʋ se kɩsɩŋ lɩm yɔɔ nɛ kɩtaasʋʋ lɩm tɛɛ yɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ lidaʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ, tɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ taa leleŋ taa nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖɔɖɔ ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ takɩm mbʋ pɩwɛ ɛzɩ helim sɔsɔm yɔ, pɩ-taa.