Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Wɩlɩ toovenim tɔm

Wɩlɩ toovenim tɔm

Kpaɣnɩ Septembre lɛ, pakaɣ sɔzʋʋ tɔm ñʋʋ kɩfalʋʋ “Wɩlɩ toovenim tɔm” Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa. Ðɩkaɣ tɩŋnʋʋ kɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ. Tɔm ñʋʋ ŋgʋ, kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩtɩŋnɩ tɔm pɔzʋʋ nɛ Bibl mayaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ ɛyaa Bibl taa toovenim tɔm.

Ye nɔɔyʋ ɛwɩlaa se Bibl taa tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋnɩ takayaɣ nakɛyɛ yaa jw.org yɔɔ video nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɖɩsɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe. Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩpɩsɩ lɔŋ nɛ ɖiwolo kɛdaɣ yɔɔ. Tɔm ñʋʋ ŋgʋ, pakaɣ kɩ-taa tɔm lɩzʋʋ Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? takayaɣ lɩmaɣza sɔsɔna taa. Sukulibiya kaɣ takayaɣ ŋga tʋmɩyɛ labɩnʋʋ ɖɔɖɔ. Paa ka-ñʋʋ ŋgʋ kɩ-ɖɩtɛnɖɛ lɛ, ɖɩnaɣ tɔm pɔzʋʋ nɛ Bibl masɩ lɛɛsɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩŋnɩ Bibl ɖeke yɔɔ nɛ ɖɩla pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ yaa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ.

Nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ ɖeke wokinini wezuu maatɛŋ taa. (Mt 7:13, 14) Ɛyaa mba ɖisusuu-wɛ tɔm yɔ, pɛwɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ndɩ ndɩ taa nɛ palɩnɩ lona ndɩ ndɩ taa ɖɔɖɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖisusi Bibl taa toovenim tɔm nɛ titukuni paa weyi lɛ ɛ-laŋɩyɛ. (1Tim 2:4) Ye ɖisusuu ɛyaa Bibl taa tɔm ndɩ ndɩ nɛ ɖɩwɛɛ niye ɛzɩma ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl yɔ pɩ-taa yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ nɛ pɩkɩlɩ. Piyeki nɛ toovenim tɔm ndʋ ɖɩwɩlɩɣ yɔ, tɩlʋlɩ pee kɩbana.​​—2Tim 2:15.