Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 109-117

Malakɩ ɛzɩma nɛ mɛnsɛɛ Yehowa

Malakɩ ɛzɩma nɛ mɛnsɛɛ Yehowa

Keɣa maɖʋ nawa se pɩcɛyaa se ɛlɩzɩ ɛsɩmɩyɛ kpem nɛ ɛwɩlɩ Yehowa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlɩzɩ-ɩ “sɩm ñɛyɩtʋ” taa. (Keɣa 114:3) Ɛɛtɛm ɛ-taa se ɛlɩzɩɣ ɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ ɛwɩlɩ Yehowa nɛ ɛla mbʋ mbʋ Yehowa pɔzʋʋ-ɩ yɔ nɛ ɛɖɔ e-ɖuutu yɔɔ.

Ɛbɛ yɔɔ mɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yehowa yɔɔ kpɩtaʋ kʋnɛ?

Ɛzɩma manpɩzɩɣ mawɩlɩ Yehowa mɛ-ɛsɩmɩyɛ?