Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩlakɩ ŋgee tɔm susuu septembre taa nɛ ɖɩtayɩ Feŋuu Tilimiye

Ðɩlakɩ ŋgee tɔm susuu septembre taa nɛ ɖɩtayɩ Feŋuu Tilimiye

Paa anɩ ɛsɔɔlaa se pɛhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ. (Ekl 4:1.) Ðɩkaɣ tɩŋnʋʋ septembre taa ŋgee tɔm susuu yɔɔ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtayɩ Feŋuu Tilimiye ɛyaa sakɩyɛ. Feŋuu Tilimiye nɖɩ, ɖɩkaɣ ɛyaa laŋa hɛzʋʋ. Ða-kaɖʋwa lɛ se ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛyaa nɛ ɖɩhɛzɩ pa-laŋa, pʋyɔɔ lɛ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖɩsɩɩ Feŋuu Tilimiye nɖɩ mba pɛfɛyɩ ɖɩsɩ yɔ.

SUWE ŊPƖZƖƔ ŊYƆƆDƖ?

“Nabʋyʋ taa ɖa-tɩŋa ɖɩsɔɔlaa se pɛhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ. Ɛlɛ le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ? [Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4.] Takayaɣ kanɛ, keheyiɣ-ɖʋ ɛzɩma Ɛsɔ hɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ yɔ.”

Ye Bibl tɔm ɛkɛdɩnɩ ɛyʋ ɛnʋ nɛ ɛmʋ takayaɣ yɔ, . . .

WƖLƖ-Ɩ VIDEO ƐBƐ YƆƆ PƖWƐƐ SE ƐYƲ ƐKPƐLƖKƖ BIBL?

Pʋwayɩ lɛ, heyi-i se ŋsɔɔlaa se ña nɛ ɩ ɩkpɛlɩkɩ Bibl.

SƖƖ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ TIGIÐE

Pɔzɩ tɔm natʋyʋ nɛ ŋpɩsɩ pʋwayɩ nɛ ŋcosi tɩ-yɔɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ-ɩ se “Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ yeba nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ?”