Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 105-108

Sɛɛ Yehowa

Sɛɛ Yehowa

Ɛbɛ yɔɔ Izrayɛɛlɩ piya sɔ ɛzɩma Yehowa yabɩ sɩ-ñʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ kpɛdɛyɛ mbʋ?

105:7, 13, 14

  • Pakam pɛ-ɛza po-tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm yɔɔ nɛ pɔsɔɔ Yehowa yɔɔ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋwɛɛnɩ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ yɔ tam?

105:1-5

  • Mbʋ mbʋ pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ŋsɛɛ Yehowa yɔ, maɣzɩɣ pɩ-yɔɔ tam

  • Kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩɣ cee wayɩ lidaʋ yɔɔ

  • Ña-adɩma taa lɛ, sɛɛ Yehowa ɛzɩma ɛwazɩ-ŋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa yɔ pɩ-yɔɔ