Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 101-104

Yehowa tɔzʋʋ se ɖɩkɛ cʋʋ

Yehowa tɔzʋʋ se ɖɩkɛ cʋʋ

Daviid tɩŋnɩ kɩɖaŋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ Yehowa pʋtɔdɩyɛ naʋ tɔm

  • 102:11

    Pɩwɛ kaɖɛ se ɖɩtɩlɩ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ Yehowa sɔɔlɩnɩ-ɖʋ yɔ. Ɛzɩ ɛsɔdaa posuuni tɛtʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa sɔɔlɩm paɣlɩ kpem

  • 102:12

    Yehowa posuuni-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm ɖooo poliŋ ɛzɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ posinuu wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ yɔ

  • 102:13

    Ɛzɩ caja hɛndɩnʋʋ ɛ-pɩyalʋ weyi ɛwɛ kʋñɔŋ taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa naɣ mba panɩɣ siziŋ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ pekpiɖiɣ yɔ pa-pʋtɔdɩyɛ