Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 86-90

Wɛɛ Kɩlɩm laŋaɣ tɛɛ

Wɛɛ Kɩlɩm laŋaɣ tɛɛ

Ye ɖɩwɛ Yehowa laŋaɣ tɛɛ kɔyɔ, pɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ fezuu taa

90:1, 2, 9-14

  • Sɔnɔ, pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩwɛɛ Yehowa laŋaɣ tɛɛ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩha-ɩ ɖa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm

  • Mba paatisiɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛ ɛ-laŋaɣ tɛɛ

  • Mba pɛwɛ Yehowa laŋaɣ tɛɛ yɔ, pɩkandɩyɩɣ pɔ-yɔɔ nɛ nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩcamɩ sɔɔlɩm nɛ tisuu mbʋ pɛwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ

“Ɛgbam” weyi ɛkpaɣ sumasɩ yɔ, ɛñɩkɩ kpacanaa se ɛkpa-ɖʋ

90:3

  • Pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se pañɩ kaamʋʋ nɛ pɩkpa sumaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sumasɩ wɛ lɛɣtʋ

  • Ɛgbam weyi ɛñɩnɩɣ se ɛkpa sumasɩ yɔ, ɛñakɩ pana nɛ ɛtɩlɩɣ sɩ-wɛtʋ nɛ kpacanaa mba ɛñɩ nɛ ɛkpa-sɩ yɔ camɩyɛ

  • Sataŋ lakɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛgbam weyi ɛkpaɣ sumasɩ yɔ. Ɛñakɩ pana nɛ ɛtɩlɩɣ Yehowa samaɣ nɛ ɛñɩkɩ-kɛ kpacanaa se ɛwɛɛkɩ ke-fezuu taa wɛtʋ

Sataŋ kpacanaa mba pa-taa naanza yɔ:

  • Ɛyʋ sɔɔndʋ seu

  • Ñɩm laɣzaɣ

  • Aleɣya wena atɩmʋna yɔ

  • Ðama kɩɩnɩnʋʋ