Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ðɩsɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ paha pa-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ðɩsɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ paha pa-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Pɩcɛyaa se Bibl kpɛlɩkɩyaa ɩha pa-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm pʋcɔ nɛ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. (1Pɩy 3:21) Ye paha pa-tɩ nɛ pacakɩ wezuu nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ po-ɖuutu yɔ, Yehowa kaɣ pɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ fezuu taa. (Keɣa 90:1, 2) Pɩtɩkɛ ɛyʋ, tʋmɩyɛ yaa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ Krɩstʋ tʋ haɣ ɛ-tɩ, ɛlɛ Yehowa maɣmaɣ ɛhaɣ ɛ-tɩ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se Bibl kpɛlɩkɩyaa ɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ pɛwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ ɛ-yɔɔ.​—Roma 14:7, 8.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Ɩɩkpɛlɩkɩɣ tɔm natʋyʋ lɛ, ña nɛ ɩ ɩtazɩ mbʋ tɔm ndʋ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɩ Yehowa yɔɔ yɔ pɩ-taa. Seɣti-i se ɛkalɩɣ Bibl paa ɖooye nɛ ɛtɩmɩɣnɩ Yehowa “kaahɛzaɣ.”​—1Tes 5:17; Yak 4:8

  • Seɣti ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛɖʋ ɛ-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ se ɛhaɣ ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Sɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ ecosuu tɔm kediɣzisi taa nɛ esusuu tɔm ɛ-taabalaa. Ña-maɣmaɣ, pɩwɛɛ se ŋtɔzɩ se Yehowa ɛɛkpaɣ nɔɔyʋ nɛ ɖoŋ se ɛsɛɛ-ɩ. Ɛyʋ maɣmaɣ lɩzɩɣna se ɛhaɣ ɛ-tɩ Yehowa.​—Wp 30:19, 20

  • Seɣti ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ɛlɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ nɛ pɩsa nɛ ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. (Ad 27:11) Pɩtɩla, ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ cakaɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ ɖooo lɔŋ. Ye mbʋ, pɩpɔzʋʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ se ŋsɩɣnɩ-ɩ pazɩ pazɩ nɛ eyele lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nɛ ɛlɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ. (Efɛ 4:22-24) Seɣti-i se ɛkalɩɣ “Bibl lɛɣzɩɣ ɛyaa wezuu caɣʋ” Feŋuu Tilimiye taa

  • Kɛdɩ-ɩ taa leleŋ weyi ŋhiɣ Yehowa sɛtʋ taa yɔ.​—Iz 48:17, 18