Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ðɩsɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ paha pa-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ðɩsɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ paha pa-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Pɩcɛyaa se Bibl kpɛlɩkɩyaa ɩha pa-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm pʋcɔ nɛ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. (1Pɩy 3:21) Ye paha pa-tɩ nɛ pacakɩ wezuu nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ po-ɖuutu yɔ, Yehowa kaɣ pɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ fezuu taa. (Keɣa 90:1, 2) Pɩtɩkɛ ɛyʋ, tʋmɩyɛ yaa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ Krɩstʋ tʋ haɣ ɛ-tɩ, ɛlɛ Yehowa maɣmaɣ ɛhaɣ ɛ-tɩ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se Bibl kpɛlɩkɩyaa ɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ pɛwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ ɛ-yɔɔ.​—Roma 14:7, 8.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Ɩɩkpɛlɩkɩɣ tɔm natʋyʋ lɛ, ña nɛ ɩ ɩtazɩ mbʋ tɔm ndʋ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɩ Yehowa yɔɔ yɔ pɩ-taa. Seɣti-i se ɛkalɩɣ Bibl paa ɖooye nɛ ɛtɩmɩɣnɩ Yehowa “kaahɛzaɣ.”​—1Tes 5:17; Yak 4:8

  • Seɣti ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛɖʋ ɛ-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ se ɛhaɣ ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Sɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ ecosuu tɔm kediɣzisi taa nɛ esusuu tɔm ɛ-taabalaa. Ña-maɣmaɣ, pɩwɛɛ se ŋtɔzɩ se Yehowa ɛɛkpaɣ nɔɔyʋ nɛ ɖoŋ se ɛsɛɛ-ɩ. Ɛyʋ maɣmaɣ lɩzɩɣna se ɛhaɣ ɛ-tɩ Yehowa.​—Wp 30:19, 20

  • Seɣti ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ɛlɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ nɛ pɩsa nɛ ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. (Ad 27:11) Pɩtɩla, ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ cakaɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ ɖooo lɔŋ. Ye mbʋ, pɩpɔzʋʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ se ŋsɩɣnɩ-ɩ pazɩ pazɩ nɛ eyele lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nɛ ɛlɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ. (Efɛ 4:22-24) Seɣti-i se ɛkalɩɣ “Bibl lɛɣzɩɣ ɛyaa wezuu caɣʋ” Feŋuu Tilimiye taa

  • Kɛdɩ-ɩ taa leleŋ weyi ŋhiɣ Yehowa sɛtʋ taa yɔ.​—Iz 48:17, 18