Patɩŋɩɣnɩ interphone yɔɔ nɛ posusuu tɔm Vɩyɛɛnɩ tɛtʋ taa Otirisi ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Août 2016

Sample Presentations

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Réveillez-vous! nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ toovenim tɔm ɖenɖe wezuu lɩnaa yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ. Ma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Wɛɛ Kɩlɩm laŋaɣ tɛɛ

Ɛbɛ Yehowa laŋaɣ kɛnaa nɛ ɛzɩma kakandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ? (Keɣa 91)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ðɩsɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ paha pa-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm

Ɛbɛ yɔɔ fezuu taa kaɖʋsɩ sɩnɛ sɩ-tɔm cɛyaa? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋsɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ patalɩ kaɖʋsɩ nzɩ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Palʋlʋʋ fezuu taa pee akpadɩyɩtʋ taa

Keɣa 91 masɩ wɩlɩɣ se ɛyʋ pɩzɩɣ ɛkpadɩyɩ ɛlɛ eɖiɣni pee lʋlʋʋ fezuu taa mbʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa tɔzʋʋ se ɖɩkɛ cʋʋ

Daviid tɩŋnɩ kɩɖaŋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ Yehowa pʋtɔdɩyɛ naʋ paɣlɩka tɔm keɣa 102 taa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Sɛɛ Yehowa

Verses in Psalm 106 can help you cultivate and maintain a grateful heart toward Jehovah.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Malakɩ ɛzɩma nɛ mɛnsɛɛ Yehowa

Ɛzɩma Keɣa maɖʋ wɩlɩ ɛsɩmɩyɛ Yehowa? (keɣsi 114, 115)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Wɩlɩ toovenim tɔm

Tɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ hɔɔlʋʋ kɩfalʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ ɛyaa Bibl taa toovenim.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩlakɩ ŋgee tɔm susuu septembre taa nɛ ɖɩtayɩ Feŋuu Tilimiye

Feŋuu Tilimiye nɖɩ, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ɛzɩma Ɛsɔ hɛzɩɣ ɛyaa laŋa yɔ pɩ-tɔm.