Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

8-14 février

NEHEMIYA 5-8

8-14 février
 • Hendu 123 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Nehemiya kaakɛ ɖiyiyu kɩbanʋ”: (C. 10)

  • Neh. 5:1-7—Nehemiya welisini samaɣ nɛ ɛla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ (w06-F 1/2 9 § 2)

  • Neh. 5:14-19—Nehemiya kaaluzi ɛ-tɩ, ɛtaamaɣzɩɣ ɛ-kɛzɛɣa yɔɔ nɛ ɛlakaɣ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ (w06-F 1/2 10 § 4)

  • Neh. 8:8-12—Nehemiya ɖʋ nesi nɛ pawɩlɩ samaɣ Ɛsɔtɔm (w06-F 1/2 11 § 4)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Neh. 6:5—Ɛbɛ yɔɔ Sanbalaatɩ tiyini Nehemiya “takayaɣ” ŋga patihuuzi kɔ-yɔɔ yɔ? (w06-F 1/2 9 § 3)

  • Neh 6:10-13—Ɛbɛ yɔɔ Nehemiya kizaa se ɛɛlakɩ ndʋ Semayaa heyi-i yɔ? (w07-F 1/7 30 § 15)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Neh. 6:14–7:7a (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Patɩŋnɩ Réveillez-vous! takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm yɔɔ nɛ papaɣzɩ kɛdaɣ. Tɔm susuyu nɛ ɖɩɣdʋ panɩɩnɩ ɖama nɛ ɛpɩsɩ cee wayɩ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Pala la ŋwɩlɩ nakʋyʋ nɛ pawɩlɩ ɛzɩma tɔm susuyu nɔɔyʋ pɩsɩɣ se ɛna ɖɩɣdʋ weyi Réveillez-vous! takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm kɛdɩnaa yɔ. Panɩɩnɩ ɖama nɛ ɛpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Pala la ŋwɩlɩ nakʋyʋ nɛ pawɩlɩ ɛzɩma papaɣzɩɣnɩ ɖɩɣdʋ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ. (bh 28-29 § 4-5)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 62

 • “Ɩwɛɛ nɛ ɩñakɩ pana se ɩla ɛgbɛyɛ taa tʋma na?”: (C. 15) Ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɛtɩŋnɩ 15 septembre 2014 tɛ La Tour de Garde, h. 3-6 yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm. Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ kɩ-ñʋʋ kɛ Koobiya abalɩñɩma: Ɩñaɣ pana nɛ ɩla ɛgbɛyɛ taa tʋma yɔ; kɩwɛ décembre 2015 tɛ JW Télédiffusion taa. Ñɩɣ niye mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se koobiya abalɩñɩma ɩla ɛgbɛyɛ taa tʋma yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pala mbʋ yɔ. Seɣti koobiya abalɩñɩma se pañaɣ pana nɛ pɛkɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 8, § 17-27, nɛ h. 75 yɔɔ tɔm taa cuuzuu (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 125 nɛ adɩma