Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ƐSTƐƐRƖ 1-5

Ɛstɛɛrɩ lʋbɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ

Ɛstɛɛrɩ lʋbɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ

Ɛstɛɛrɩ lʋbɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se ɛwɛnɩ tisuu nɛ abalɩtʋ

  • Ye ɛyʋ nɔɔyʋ ewobi wiyaʋ ɛzɩdaa, nɛ ye pɩtɩkɛ wiyaʋ yanɩ-ɩ yɔ, ɛyʋ ɛnʋ ɛpɩzɩɣ nɛ ehiɣ sɩm. Wiyaʋ tɩyaa Ɛstɛɛrɩ pɩlakɩ kɩyakɩŋ 30 yɔ

  • Wiyaʋ Asiyeruusi weyi pamaɣzɩɣ se ɛkɛ ɖɔɖɔ Sɛrzɛɛsɩ I yɔ, ɛɛkɛ pana tʋ siŋŋ. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛɖʋ paɣtʋ se pafaɣ abalʋ nɔɔyʋ nabʋlɛ nɛ pɩkpɛlɩkɩ lalaa lɔŋ. Ɛɖɔɔnɩ ɖɔɖɔ Abiɖe Vasti alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ manɩ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ

  • Pɩwɛɛ se Ɛstɛɛrɩ ɛwɩlɩ kaɣlaa se ɛkɛ Yuda tʋ nɛ ɛla nɛ wiyaʋ nɩɩ pɩ-taa se ɛ-lɔŋ tasɩyʋ weyi ɛkɩlaɣ-ɩ taʋ liu yɔ, ɛwɛɛ nɛ epeɣziɣ-i kipeɣzu