Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

29 février-6 mars

ƐSTƐƐRƖ 1-5 *

29 février-6 mars
 • Hendu 86 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɛstɛɛrɩ lʋbɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Ɛstɛɛrɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Ɛst. 3:5-9—Hamaanɩ ñɩnaɣ se eɖezi Ɛsɔ samaɣ (ia 131 § 18-19)

  • Ɛst. 4:11–5:2—Ɛstɛɛrɩ tisuu sɔsɔm yeba nɛ sɔɔndʋ tɩkpa-ɩ nɛ sɩm (ia 125 § 2; 134 § 24-26)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ɛst. 2:15—Ɛzɩma tɩyɛ Ɛstɛɛrɩ wɩlaa se ɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ tɩ ɖɔkʋʋ? (w06-F 1/3 9 § 7)

  • Ɛst. 3:2-4—Ɛbɛ yɔɔ Mɔrdekayɩ kizaa se eeluŋuu Hamaanɩ tɛɛ? (ia 131 § 18)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Ɛst. 1:1-15 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ha ɖɩɣdʋ Welisini Ɛsɔ hatʋ cabɩ takayaɣ. Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Pala la ŋwɩlɩ nakʋyʋ nɛ pawɩlɩ ɛzɩma tɔm susuyu nɔɔyʋ pɩsɩɣ se ɛna ɖɩɣdʋ weyi etisaa nɛ ɛmʋ Welisini Ɛsɔ hatʋ cabɩ takayaɣ yɔ. Patɩŋnɩ hɔɔlɩŋ 2-3 yɔɔ nɛ pala la ŋwɩlɩ ŋgʋ. Panɩɩnɩ ɖama nɛ ɛpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Pala la ŋwɩlɩ nakʋyʋ nɛ pawɩlɩ ɛzɩma papaɣzɩɣ Bibl kpɛlɩkɩnʋʋ ɖɩɣdʋ weyi etisaa nɛ ɛmʋ Welisini Ɛsɔ hatʋ cabɩ takayaɣ yɔ. Patɩŋnɩ Welisini Ɛsɔ nɛ Ŋcaɣ Wezuu Tam, hɔɔlɩŋ 4-5 yɔɔ nɛ pala la ŋwɩlɩ ŋgʋ. (km-F 7/12 2-3 § 4)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 71

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 10)

 • Ɛzɩma kediɣzaɣ ɖʋtʋ kɩfatʋ nɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ kɩfalaɣ pawazɩɣ-ŋ?: (C. 5) Tɔm taa tazʋʋ. Pɔzɩ koobiya nɛ pɔyɔɔdɩ ɛzɩma kediɣzaɣ ɖʋtʋ kɩfatʋ tʋnɛ tɩwazɩ-wɛ yɔ. Seɣti pa-tɩŋa se pɔñɔɔzɩ kediɣzaɣ ŋga camɩyɛ nɛ kapɩzɩ nɛ kawazɩ-wɛ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 10, §1-11, nɛ h. 86 yɔɔ aɖakaɣ (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 149 nɛ adɩma

^ tay. 2 * Ɛstɛɛrɩ takayaɣ taa, posuyi masɩ nasɩyɩ nɛ sɩtaawɛɛ kajalaɣ Ebree Masɩ taa. Pama sɩ-cɔlɔ masɩ ɛzɩ a, b, c nɛ lɛɛsɩ mbʋ yɔ. Ye paha ñʋŋ nɩɩyɩ nɛ masɩ nzɩ sɩwɛɛ ɩ-taa yɔ, pɩtɩpɔzɩ se pakalɩ-sɩ.