Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yaa ño-kooka taa mba tɩŋa Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖeɖe

Yaa ño-kooka taa mba tɩŋa Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖeɖe
NAƲ

Ðɩkaɣ paɣzʋʋ ŋgee tɔm susuu 27 février nɛ ɖɩyaa ɖo-kooka taa ɛyaa sakɩyɛ se pɔkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖeɖe. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖɩpɩsɩ ɛyaa mba ɖɔ-tɔm susuu kɛdɩnɩ-wɛ yɔ pɔ-cɔlɔ nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA YƆ

ŊPƖZƖƔ ŊYƆƆDƖ SE:

“Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩtayɩɣ yaʋ takayɩsɩ se ɖɩyaanɩ ɛyaa nɛ pɔkɔɔ sɔnzɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ ɖeɖe. Ɛyaa miiliyɔɔwaa kaɣ kpeɣluu 23 mars ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ pala Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ. Puwiye pakaɣ yɔɔdʋʋ samaɣ taa tɔm nɛ pawɩlɩ ɛzɩma Yesu sɩm wazɩɣ-ɖʋ yɔ. Pama alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pakaɣ labʋ sɔnzɩ nzɩ yɔ yaʋ takayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ. Pɩwɛɣ ɖeu se ŋkɔɔ nɛ ŋna.”

Ye ɖɔ-tɔm susuu ɛkɛdɩnɩ ɖɩɣdʋ yɔ . . .

 • HA-Ɩ FEŊUU TILIMIYE

  Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • WƖLƖ-Ɩ YESU SƖM YƆƆ TƆZƲƲ SƆNZƖ TƐ VIDEO

  Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

Ŋpɩsɩɣ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ . . .

 • ŊWƖLƖ-Ɩ ƐBƐ YƆƆ PƖWƐƐ SE ƐYƲ ƐKPƐLƖKƖ BIBL?

  Pʋwayɩ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋha-ɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayaɣ nakɛyɛ.

 • ŊCƐLƖ-Ɩ NDƲ BIBL WƖLƖƔ TOOVENIM TAA?

  Tɩŋnɩ hɔɔlɩŋ 206-208 yɔɔ nɛ ña nɛ ɩ ɩtazɩ ñʋʋ ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ tɔm yɔ kɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ, ŋha-ɩ takayaɣ ŋga.

 • ŊCƐLƖ-Ɩ WELISINI ƐSƆ

  Tɩŋnɩ hɔɔlɩŋ 18-19 yɔɔ nɛ ña nɛ ɩ ɩtazɩ mbʋ Krɩstʋ sɩm wazɩɣ-ɖʋ yɔ pɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ, ŋha-ɩ hatʋ cabɩ takayaɣ ŋga.