Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | NEHEMIYA 9-11

Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa ɖʋʋ nesi teokrasɩ ɖʋtʋ

Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa ɖʋʋ nesi teokrasɩ ɖʋtʋ

Ɛsɔ samaɣ tisaa nɛ kaɖʋ nesi toovenim Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Samaɣ ñɔɔzɩ ka-tɩ nɛ kɔtɔɔ Kizinzikiŋ Kazandʋ ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ

  • Paa kɩyakʋ ŋgʋ, samaɣ kpeɣlaɣ nɛ kewelisiɣ Ɛsɔ Paɣtʋ, piyeba nɛ ka-taa la leleŋ

  • Samaɣ yɔɔdɩ ka-kɩwɛɛkɩm nɛ katɩmnɩ Yehowa se ɛwazɩ-kɛ

  • Samaɣ tisaa se kowoki pɩ-yɔɔ nɛ kaɖʋʋ nesi teokrasɩ ɖʋtʋ tɩŋa

Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se:

  • Kɔɖɔkʋʋ nesi nɛ Yehowa sɛyaa ɖeke

  • Kalakɩ haɖɛ faaa

  • Kañaŋ Sabaatɩ ɖʋtʋ

  • Kacaɣ ɖasɩ nɛ kowoni altaaru yɔɔ

  • Kahaɣ Yehowa ka-kajalaɣ tɔɔnaɣ nɛ ka-kpɩna taa kajalaɣ kpɩnɛ