Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ pɩtɩŋa yɔ

Wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ pɩtɩŋa yɔ

Piya evelisi wɛnɩ wala sakɩyɛ Yehowa ɛgbɛyɛ taa. Cɔnɩ video ŋgʋ kɩ-ñʋʋ kɛ Wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ pɩtɩŋa yɔ, nɛ ŋna ɛzɩma Cameron kpaɣ ɛ-pɛlɛtʋ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ. (Wolo jw.org yɔɔ, ɖenɖe pamawa se LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS yɔ.)

  • Ɛbɛ tɔm kaakɩlɩ cɛyʋʋ Cameron wezuu caɣʋ taa?

  • Ɛzɩmtaa ɛɖʋ ɛ-taa se ɛwalɩsɩɣ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ? Nɛ ɛzɩma ɛwalɩsɩ-ɖɩ?

  • Ɛzɩma ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ se pɩsa nɛ ewolo esusi tɔm ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ?

  • Kala wena Cameron kataa alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ poliŋ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ?

  • Ye ɖisusuu Yehowa tɔm lona wena a-taa ɖitiwobita yɔ, wazasɩ nzɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ?

  • Wazasɩ nzɩ Cameron hiɣaa?

  • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa sɛtʋ kɛnɩ wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ pɩtɩŋa yɔ?

  • Wala lɛɛna wena piya evelisi wɛnɩ Yehowa ɛgbɛyɛ taa?